เลขรับอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
      ว.00020/2545
รายชื่อบริษัทประกันภั
มากกว่า 19 บริษัท
คิดทำประกันภัย มั่นใจในคุณภาพและบริการ โปรดเลือกเราให้ดูแล
02-9503280-3
02-9503284
www.chotanan-broker.com
บริษัท โชติอนันต์โบรกเกอร์ จำกัด
Chotanan Broker Co.,Ltd.
งานประกันภัยรถยนต์
เรามีบริการ สั่งซื้อประกันภัยรถยนต์มากกว่า 19 บริษัทประกัน
1
2+
2
3+
พ.ร.บ.
ประกันประเภท 1

คุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุด คือ จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลในรถ และบุคคลภายนอก รวมถึงความเสียภายที่เกิดขึ้นต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย รวมถึงกรณีเกิดไฟไหม้และการสูญหาย
ประกันประเภท 2

คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลในรถ และบุคคลภายนอก รวมถึงความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์จากการเกิดไฟไหม้และการสูญหาย
ประกันประเภท 2+

คุ้มครองความเสียหายในกรณีเดียวกับประกันชั้น 2 แต่เพิ่มความรับผิดต่อในส่วนของความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย แต่เฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น และจำเป็นต้องมีคู่กรณี
ประกันประเภท 3+

คุ้มครองต่อความเสียหายในกรณีเดียวกับประกันชั้น 3 แต่คุ้มครองรถยนต์คันเอาประกันภัยในวงเงินจำกัด และเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
ประกัน พ.รบ.

ความคุ้มครอง/เงินค่ารักษาพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือการประสบภัยจากรถในรูปแบบต่าง ๆ
admin@chotanan-broker.com
3
ประกันประเภท 3

คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และความเสียหายที่เกิดกับรถยนต์จากการเกิดไฟไหม้และการสูญหาย
@ chotananbroker